summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: c9f8d3c87160b502800f2d9db37f844c3fd2923f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
# Maintainer: Parker Johansen <johansen.parker@gmail.com>
pkgname=ballerina
pkgver=1.2.11
pkgrel=1
_pkg=${pkgname}-${pkgver}
pkgdesc="an open source programming language and platform for cloud-era application programmers to easily write software that just works"
arch=('any')
url="https://ballerina.io/"
license=('Apache')
depends=('jre8-openjdk')
optdepends=('docker' 'bash' 'kubectl' 'kubernetes-helm')
source=(${_pkg}.zip::https://dist.ballerina.io/downloads/${pkgver}/ballerina-${pkgver}.zip)
sha256sums=('c7b62a5a52fa9dde5180ee108cc5931a18d505abfceeec28554bda77f8d72b4c')

_licensedir=usr/share/licenses/${pkgname}
_docdir=usr/share/doc/${pkgname}
_appdir=usr/share/${pkgname}/${_pkg}
_bindir=usr/bin/

package() {
  install -dm755 ${pkgdir}/${_bindir}
  install -dm755 ${pkgdir}/${_appdir}
  install -dm755 ${pkgdir}/${_docdir}
  install -Dm755 ${srcdir}/${_pkg}/distributions/jballerina-${pkgver}/LICENSE ${pkgdir}/${_licensedir}/LICENSE
  install -Dm644 ${srcdir}/${_pkg}/distributions/jballerina-${pkgver}/README.md ${pkgdir}/${_docdir}/README.md
  cp -ar ${srcdir}/${_pkg}/distributions/jballerina-${pkgver}/docs/* ${pkgdir}/${_docdir}/
  cp -ar ${srcdir}/${_pkg}/* ${pkgdir}/${_appdir}/
  chmod -R a+r ${pkgdir}/${_appdir}/distributions/jballerina-${pkgver}/lib
  ln -sf /${_appdir}/bin/ballerina ${pkgdir}/usr/bin/ballerina
  ln -sf /usr/lib/jvm/java-8-openjdk/jre ${pkgdir}/${_appdir}/dependencies/jdk8u202-b08-jre
}