summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: 588da1d495368c1ca1702d762f724e5088562064 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
pkgbase = libvirt-git
	pkgdesc = API for controlling virtualization engines (openvz,kvm,qemu,virtualbox,xen,etc)
	pkgver = pkgver=1.3.3.178.g727a3c5
	pkgrel = 1
	url = http://libvirt.org/
	install = libvirt.install
	arch = i686
	arch = x86_64
	license = LGPL
	makedepends = git
	makedepends = pkgconfig
	makedepends = lvm2
	makedepends = linux-api-headers
	makedepends = dnsmasq
	makedepends = libxslt
	makedepends = perl-xml-xpath
	makedepends = xhtml-docs
	depends = e2fsprogs
	depends = gnutls
	depends = iptables
	depends = libxml2
	depends = parted
	depends = polkit
	depends = python2
	depends = avahi
	depends = yajl
	depends = libpciaccess
	depends = udev
	depends = dbus
	depends = libxau
	depends = libxdmcp
	depends = libpcap-ng
	depends = curl
	depends = libsasl
	depends = libgcrypt
	depends = libgpg-error
	depends = openssl
	depends = libxcb
	depends = gcc-libs
	depends = iproute2
	depends = libnl
	depends = libx11
	depends = numactl
	depends = gettext
	depends = ceph
	depends = libssh2
	depends = netcf
	depends = perl-xml-xpath
	optdepends = ebtables
	optdepends = dnsmasq: for NAT/DHCP for guests
	optdepends = bridge-utils: for briged networking (default)
	optdepends = openbsd-netcat: for remote management over ssh
	optdepends = qemu
	optdepends = radvd
	optdepends = dmidecode
	optdepends = pm-utils: host power management
	provides = libvirt
	conflicts = libvirt
	options = emptydirs
	backup = etc/conf.d/libvirt-guests
	backup = etc/conf.d/libvirtd
	backup = etc/libvirt/libvirt.conf
	backup = etc/libvirt/virtlogd.conf
	backup = etc/libvirt/libvirtd.conf
	backup = etc/libvirt/lxc.conf
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-arp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp-server.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-incoming-ipv4.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-ipv4.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/clean-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-ip-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-mac-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-ip-multicast.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-ip-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-mac-broadcast.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-mac-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-other-l2-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-other-rarp-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self-rarp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self.xml
	backup = etc/libvirt/qemu-lockd.conf
	backup = etc/libvirt/qemu.conf
	backup = etc/libvirt/qemu/networks/autostart/default.xml
	backup = etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
	backup = etc/libvirt/virt-login-shell.conf
	backup = etc/libvirt/virtlockd.conf
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd.lxc
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd.qemu
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd.uml
	backup = etc/sasl2/libvirt.conf
	source = git+git://libvirt.org/libvirt.git
	source = libvirtd.conf.d
	source = libvirtd-guests.conf.d
	source = libvirt.tmpfiles.d
	source = systemd.patch::https://bugs.archlinux.org/task/48440?getfile=13914
	md5sums = SKIP
    md5sums = 5e31269067dbd12ca871234450bb66bb
    md5sums = 384fff96c6248d4f020f6fa66c32b357
    md5sums = 020971887442ebbf1b6949e031c8dd3f
    md5sums = 8b5cb657b3fa08c3cd888d48a2227a39

pkgname = libvirt-git