summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: 9142b63ce6cd0d0608d910c0bbe239e0dc513283 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
pkgbase = libvirt-git
	pkgdesc = API for controlling virtualization engines (openvz,kvm,qemu,virtualbox,xen,etc)
	pkgver = 7.7.0.r334.g49d74124a5
	pkgrel = 1
	url = http://libvirt.org/
	install = libvirt.install
	arch = i686
	arch = x86_64
	license = LGPL
	license = GPL3
	checkdepends = ebtables
	makedepends = libxslt
	makedepends = python-docutils
	makedepends = lvm2
	makedepends = open-iscsi
	makedepends = bash-completion
	makedepends = rpcsvc-proto
	makedepends = dnsmasq
	makedepends = iproute2
	makedepends = qemu-headless
	makedepends = git
	makedepends = meson
	makedepends = ninja
	depends = libpciaccess
	depends = yajl
	depends = fuse2
	depends = gnutls
	depends = parted
	depends = libssh
	depends = numactl
	depends = polkit
	depends = netcf
	depends = glusterfs
	depends = ceph-libs
	depends = libiscsi
	depends = fmt
	optdepends = libvirt-storage-gluster: Gluster storage backend
	optdepends = libvirt-storage-iscsi-direct: iSCSI-direct storage backend
	optdepends = libvirt-storage-rbd: RBD storage backend
	optdepends = gettext: required for libvirt-guests.service
	optdepends = openbsd-netcat: for remote management over ssh
	optdepends = dmidecode: DMI system info support
	optdepends = dnsmasq: required for default NAT/DHCP for guests
	optdepends = radvd: IPv6 RAD support
	optdepends = ebtables: required for default NAT networking
	optdepends = qemu: QEMU/KVM support
	optdepends = lvm2: Logical Volume Manager support
	optdepends = open-iscsi: iSCSI support via iscsiadm
	provides = libvirt
	conflicts = libvirt
	options = emptydirs
	backup = etc/conf.d/libvirtd
	backup = etc/conf.d/libvirt-guests
	backup = etc/conf.d/virtinterfaced
	backup = etc/conf.d/virtlockd
	backup = etc/conf.d/virtlogd
	backup = etc/conf.d/virtlxcd
	backup = etc/conf.d/virtnetworkd
	backup = etc/conf.d/virtnodedevd
	backup = etc/conf.d/virtnwfilterd
	backup = etc/conf.d/virtproxyd
	backup = etc/conf.d/virtqemud
	backup = etc/conf.d/virtsecretd
	backup = etc/conf.d/virtstoraged
	backup = etc/conf.d/virtvboxd
	backup = etc/libvirt/libvirt-admin.conf
	backup = etc/libvirt/libvirt.conf
	backup = etc/libvirt/libvirtd.conf
	backup = etc/libvirt/lxc.conf
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-arp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp-server.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-incoming-ipv4.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/allow-ipv4.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/clean-traffic-gateway.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/clean-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-ip-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-mac-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-arp-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-ip-multicast.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-ip-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-mac-broadcast.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-mac-spoofing.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-other-l2-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/no-other-rarp-traffic.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self-rarp.xml
	backup = etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self.xml
	backup = etc/libvirt/qemu.conf
	backup = etc/libvirt/qemu-lockd.conf
	backup = etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
	backup = etc/libvirt/virtinterfaced.conf
	backup = etc/libvirt/virtlockd.conf
	backup = etc/libvirt/virtlogd.conf
	backup = etc/libvirt/virt-login-shell.conf
	backup = etc/libvirt/virtlxcd.conf
	backup = etc/libvirt/virtnetworkd.conf
	backup = etc/libvirt/virtnodedevd.conf
	backup = etc/libvirt/virtnwfilterd.conf
	backup = etc/libvirt/virtproxyd.conf
	backup = etc/libvirt/virtqemud.conf
	backup = etc/libvirt/virtsecretd.conf
	backup = etc/libvirt/virtstoraged.conf
	backup = etc/libvirt/virtvboxd.conf
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd.lxc
	backup = etc/logrotate.d/libvirtd.qemu
	backup = etc/sasl2/libvirt.conf
	source = git+git://libvirt.org/libvirt.git
	source = libvirtd.conf.d
	source = libvirtd-guests.conf.d
	source = libvirt.tmpfiles.d
	sha256sums = SKIP
	sha256sums = 9d0597bbf2bd7892420cebaf0563236fe1483b83ae95ee6263c1ce7f44a44134
	sha256sums = 0896c30100e9e40aee1eb4a2cf0cac2c0bdd5fd7b077b9d2680d90e77435ea66
	sha256sums = 5c26353833944db8dc97aa63843734519d6521bd8d88497d94d910ee9d3169d8

pkgname = libvirt-git