summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-04-16remove "git" dependency as it is no longer neededVasili Novikov
2020-04-16use a real release instead of gitVasili Novikov
2020-04-15fix shellcheck warningsVasili Novikov
2018-09-15contributor line [yaroslav]cool-cool-sweat
2018-09-15maintainercool-cool-sweat
2018-09-150.10-1cool-cool-sweat
2016-02-28Code cleaningproninyaroslav
2016-02-28Code cleaningproninyaroslav
2015-08-12Added dependence libxrandrproninyaroslav
2015-08-08Update SRCINFOproninyaroslav
2015-08-08Update licenseproninyaroslav
2015-08-08Update to 0.9proninyaroslav
2015-07-16Update PKGBUILDproninyaroslav
2015-07-13Initial importproninyaroslav