summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-03-15upgpkg: vale 2.10.0-1Konstantin Gizdov
2021-01-05upgpkg: vale 2.6.8-1Konstantin Gizdov
2020-10-05fix Go flagsKonstantin Gizdov
2020-10-05fix Go flagsKonstantin Gizdov
2020-09-25upgpkg: vale 2.4.0-1Konstantin Gizdov
2020-06-09upgpkg: vale 2.2.2-1Konstantin Gizdov
2020-05-08upgpkg: vale 2.2.0-1Konstantin Gizdov
2020-03-19upgpkg: vale 2.1.0-1Konstantin Gizdov
2019-08-15Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/valeGautham Velchuru
2019-08-15upgrade to 1.7.1Gautham Velchuru
2019-07-25update to v1.7.0Konstantin Gizdov
2019-07-18update to v1.6.0Konstantin Gizdov
2019-07-09update to v1.5.0Konstantin Gizdov
2019-06-23update to 1.4.3Gautham Velchuru
2019-04-29fix pkgdescKonstantin Gizdov
2019-04-03update to v1.4.0Konstantin Gizdov
2019-03-27add docsKonstantin Gizdov
2019-02-18add rsync dependencyGautham Velchuru
2019-02-18correct checksumGautham Velchuru
2019-02-18update checksumGautham Velchuru
2019-02-18update srcinfo for vale updateGautham Velchuru
2019-02-18update vale to 1.3.2Gautham Velchuru
2018-11-17update v1.2.6Konstantin Gizdov
2018-10-23update to 1.0.6 and improve build patchKonstantin Gizdov
2018-10-16remove old wrong callsKonstantin Gizdov
2018-10-14update to v1.0.4Konstantin Gizdov
2018-05-16update to v0.11.2Konstantin Gizdov
2018-03-03update to v0.10.1Konstantin Gizdov
2017-12-18add 'styles' to installKonstantin Gizdov
2017-08-16updated to v0.9.0Konstantin Gizdov
2017-07-04updated to v0.8.1Konstantin Gizdov
2017-06-18updated to v0.7.2Konstantin Gizdov
2017-05-30updated to v0.7.0Konstantin Gizdov
2017-04-08initial commitKonstantin Gizdov