summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-11-01fix broken checksumYurii Kolesnykov
2021-10-26sync with testing/systemdYurii Kolesnykov
2021-08-01fix splash-arch.bmpYurii Kolesnykov
2021-07-15sync with testing/systemdYurii Kolesnykov
2021-07-10sync with testing/systemdYurii Kolesnykov
2021-07-04sync with testing/systemdYurii Kolesnykov
2021-06-22fix 0001-Use-Arch-Linux-device-access-groups.patchYurii Kolesnykov
2021-06-06sync with testing/systemdYurii Kolesnykov
2021-03-16update patchYurii Kolesnykov
2020-12-18sync from coreYurii Kolesnykov
2020-12-03sync with upstreamYurii Kolesnykov
2020-09-24pick changes from core/systemdYurii Kolesnykov
2020-08-13sync from official repoYurii Kolesnykov
2020-06-08telinit and runlevel are no longer built, thanks to gdamjanYurii Kolesnykov
2020-05-28sync form core/systemdYurii Kolesnykov
2020-04-21ports from core/systemdYurii Kolesnykov
2020-02-03244.r941.ge06d7d0fb0Yurii Kolesnykov
2019-12-06up srcinfoYurii Kolesnykov
2019-12-06sync with archYurii Kolesnykov
2019-10-15243.r289.g7d94934b9dYurii Kolesnykov
2019-09-22243.r129.g82d1264048Yurii Kolesnykov
2019-09-12243.r25.g7d79cc96eaYurii Kolesnykov
2019-07-31remove /usr/share/factory/etc/issueYurii Kolesnykov
2019-05-31242.756Yurii Kolesnykov
2019-05-29242.695Yurii Kolesnykov
2019-05-23242.580Yurii Kolesnykov
2019-04-14242.104Yurii Kolesnykov
2019-04-01241.1086Yurii Kolesnykov
2019-04-01241.1083Yurii Kolesnykov
2019-03-31241.1082Yurii Kolesnykov
2019-03-30241.1076Yurii Kolesnykov
2019-03-29241.1043Yurii Kolesnykov
2019-03-28241.1042Yurii Kolesnykov
2019-03-28241.1042Yurii Kolesnykov
2019-03-28241.1039Yurii Kolesnykov
2019-03-28241.1023Yurii Kolesnykov
2019-03-23241.963Yurii Kolesnykov
2019-03-17241.807Yurii Kolesnykov
2019-03-09241.588Yurii Kolesnykov
2019-03-08241.583Yurii Kolesnykov
2019-03-03241.455Yurii Kolesnykov
2019-03-01241.372Yurii Kolesnykov
2019-02-28241.371Yurii Kolesnykov
2019-02-28241.338Yurii Kolesnykov
2019-02-27241.318Yurii Kolesnykov
2019-02-26241.317Yurii Kolesnykov
2019-02-18241.80Yurii Kolesnykov
2019-02-17241.78Yurii Kolesnykov
2019-02-13241.rc2.66Yurii Kolesnykov
2019-02-12241.rc2.62Yurii Kolesnykov