summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-03-11add python-cairo dependsFabioLolix
2021-01-07fix package()FabioLolix
2021-01-06add _pyver, python3.9 rebuildFabioLolix
2020-08-18add missing .svg, correct dependsFabioLolix
2020-08-17v0.4-62FabioLolix
2018-01-28Use https, remove conflictsSteffen Weber
2016-09-08mksrcinfoSteffen Weber
2016-09-08Update launcher scriptSteffen Weber
2016-04-27rm install, use hookSteffen Weber
2016-01-31Update to 0.3-61Steffen Weber
2016-01-30Fix conflictsSteffen Weber
2016-01-18Update to 0.3Steffen Weber
2015-06-10Initial importSteffen Weber