summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-06-02updateSasasu
2017-11-10use gcc6Sasasu
2017-11-10use gcc6Sasasu
2017-10-15updateSasasu
2017-08-27tensorflow 1.3.0-1Sasasu
2017-08-08up to 2017.8.8Sasasu
2017-07-18updateSasasu
2017-07-05tf_1.2.1Sasasu
2017-06-23pkgrel = 3Sasasu
2017-06-23support tensorflow 1.2.0Sasasu
2017-06-09add cudaSasasu
2017-05-22should work with community/tensorflowSasasu
2017-05-01remove patchSasasu
2017-04-22lock tensorflow at r1.1Sasasu
2017-04-22lock tensorflow at r1.1Sasasu
2017-04-20initSasasu