summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-06-012.2.3.r2.gdd0aab7Yurii Kolesnykov
2020-04-30upsrcinfoYurii Kolesnykov
2020-04-29add forgotter pkgver function, update urlYurii Kolesnykov
2020-02-08initYurii Kolesnykov