summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-12-30v122.1Dmytro Meleshko
2020-12-23v122Dmytro Meleshko
2020-12-15v121.4Dmytro Meleshko
2020-12-15v121.3Dmytro Meleshko
2020-12-15v121.2Dmytro Meleshko
2020-12-09v121.1Dmytro Meleshko
2020-12-06v121Dmytro Meleshko
2020-12-06v120.5Dmytro Meleshko
2020-12-04v120.4Dmytro Meleshko
2020-12-03v120.3Dmytro Meleshko
2020-12-02v120.2Dmytro Meleshko
2020-12-02v120.1Dmytro Meleshko
2020-12-01v120Dmytro Meleshko
2020-11-29v119Dmytro Meleshko
2020-11-28v118Dmytro Meleshko
2020-11-25v117.1Dmytro Meleshko
2020-11-25v116Dmytro Meleshko
2020-11-25v115Dmytro Meleshko
2020-11-17v114.2Dmytro Meleshko
2020-11-17v114.1Dmytro Meleshko
2020-11-17v114Dmytro Meleshko
2020-11-13v113.2Dmytro Meleshko
2020-11-03v112Dmytro Meleshko
2020-10-26v111Dmytro Meleshko
2020-10-26v110Dmytro Meleshko
2020-10-18v109Dmytro Meleshko
2020-10-14v108Dmytro Meleshko
2020-09-29v107Dmytro Meleshko
2020-09-24v106Dmytro Meleshko
2020-09-16v105Dmytro Meleshko
2020-03-28v104.6Dmytro Meleshko
2020-02-12v104.1Dmytro Meleshko
2020-02-12v104Dmytro Meleshko
2020-01-30v103Dmytro Meleshko
2019-12-30v102Dmytro Meleshko
2019-12-18v101.1Dmytro Meleshko
2019-12-13v101Dmytro Meleshko
2019-11-20v100Dmytro Meleshko
2019-11-20v100Dmytro Meleshko
2019-10-28update pkgrelDmytro Meleshko
2019-10-28update dependency on JavaDmytro Meleshko
2019-10-28v99Dmytro Meleshko
2019-10-25v98Dmytro Meleshko
2019-10-25change versioning schemeDmytro Meleshko
2019-10-25v97Dmytro Meleshko
2019-10-11fix build errorsDmytro Meleshko
2019-10-11rename to mindustry-binDmytro Meleshko
2019-10-10download icon from upstreamDmytro Meleshko
2019-10-08add sh to dependenciesDmytro Meleshko
2019-10-08rename to mindustry-binDmytro Meleshko