summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2017-08-27Update srcinfoPeter Spiess-Knafl
2017-08-27Fix lib install dirPeter Spiess-Knafl
2017-08-27Added hiredis dependencyPeter Spiess-Knafl
2016-08-03Fixed old .srcinfoPeter Spiess-Knafl
2016-08-03updated to new upstream versionPeter Spiess-Knafl
2016-08-03added git to makedependsPeter Spiess-Knafl
2016-05-03fix license install dirPeter Spiess-Knafl
2016-05-03fix pkgver() functionPeter Spiess-Knafl
2016-03-25fix pkg versionPeter Spiess-Knafl
2016-03-25Merge branch 'master' of ssh+git://aur.archlinux.org/libjson-rpc-cpp-gitPeter Spiess-Knafl
2016-03-25remove leftovers from gcc5 patchPeter Spiess-Knafl
2016-03-19version bumpPeter Spiess-Knafl
2016-03-19fix package build, removed gcc5 patchPeter Spiess-Knafl
2016-02-13force rebuild against libmicrohttpd-12Peter Spiess-Knafl
2015-08-05Fixing Build for GCC5Peter Spiess-Knafl
2015-06-09Initial importAndy Weidenbaum