summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Collapse)Author
2018-08-17increment pkgrel to 4; fix archAndy Weidenbaum
2018-04-04increment pkgrel; add pacman hooks, rm chownAndy Weidenbaum
2018-04-04increment pkgrel; harden *.serviceAndy Weidenbaum
credit: https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/12769
2018-03-31update pkgver to 20180315, fix permsAndy Weidenbaum
2017-12-19use git --no-show-signature in pkgver()Andy Weidenbaum
2017-06-07increment pkgrel; fix make -j for nproc=1Andy Weidenbaum
2017-03-09increment pkgrel to 4; log cfg, optdepends+=statsdAndy Weidenbaum
2017-03-09increment pkgrel to 3; obeliskAndy Weidenbaum
2017-03-08increment pkgrel to 2; run testsAndy Weidenbaum
2017-03-08update pkgver to 20170307Andy Weidenbaum
2016-07-24update pkgver, rm czmq dep, make -jAndy Weidenbaum
2016-05-28update pkgver to 20160528, depends-=czmqp libsodium +=libbitcoin-protocolAndy Weidenbaum
2016-05-05update pkgver to 20160503Andy Weidenbaum
2016-04-03s/secp256k1/libsecp256k1Andy Weidenbaum
2016-04-02increment pkgrel to 2; s/database_path/directoryAndy Weidenbaum
2016-04-02update pkgver to 20160402Andy Weidenbaum
- source master branch (version 3) - depends+=libbitcoin-database libbitcoin-network
2016-01-15update pkgver to 20160114, depends+=icu, makedepends+=m4Andy Weidenbaum
2015-12-26increment pkgrel to 4; blockchain dir is /srv/blockchainAndy Weidenbaum
2015-12-23fix deps for dynamically linked libsAndy Weidenbaum
2015-12-23add post_upgrade hookAndy Weidenbaum
2015-12-23use findmnt in _is_btrfs functionAndy Weidenbaum
2015-12-21increment pkgrel to 2; cleanup btrfs copy-on-writeAndy Weidenbaum
2015-12-21update pkgver to 20151221, branch=version2Andy Weidenbaum
2015-07-08update .SRCINFOAndy Weidenbaum
2015-07-08update pkgver to 20150707Andy Weidenbaum
2015-06-09Initial importAndy Weidenbaum