summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-12-18v5.4.0Ilya Oshchepkov
2017-10-01Update to 5.0.0Ilya Oshchepkov
2017-10-01Update to 5.0.0Ilya Oshchepkov
2017-05-11update to 4.1.0Ilya Oshchepkov
2017-01-14Update version to 3.1.1Ilya Oshchepkov
2016-04-16Update to version 2.2.8Ilya Oshchepkov
2015-09-27Change md5sumsIlya Oshchepkov
2015-08-09Initial importIlya Oshchepkov