summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-09-01Update to 80.0.1lpxl
2020-08-25Update to 80.0lpxl
2020-07-27Update to 79.0lpxl
2020-07-09Update to 78.0.2lpxl
2020-07-01Update to 78.0.1lpxl
2020-06-19Update optional deps.lpxl
2020-06-04Added validpgpkeylpxl
2020-06-04Update to 77.0.1lpxl
2018-09-08updated to firefox 62.0Andreas Baumann
2018-09-08updated to firefox 62.0Andreas Baumann
2018-07-19initial versionAndreas Baumann