summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-11-01sync github.com/kovetskiy/pkgbuildsEgor Kovetskiy
2016-05-04remove gitStanislav Seletskiy
2016-05-04initial commitStanislav Seletskiy