summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-11-09update .SRCINFOsezanzeb
2020-11-09pkgrel 1sezanzeb
2020-11-090.2.0sezanzeb
2020-09-15added numpy dependency, increment pkgrelsezanzeb
2020-09-15updated srcinfo for previous commitsezanzeb
2020-09-15installing from release tagsezanzeb
2020-09-15betasezanzeb