summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
AgeCommit message (Expand)Author
2020-02-16v1.4.1Vlad Zahorodnii
2018-05-19New upstream releaseVlad Zagorodniy
2018-05-12New versionVlad Zagorodniy
2018-05-05Update to upstreamVlad Zagorodniy
2018-05-04Drop kdelibsVlad Zagorodniy
2018-05-02Initial commitVlad Zagorodniy