summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-06-08telinit and runlevel are no longer built, thanks to gdamjanYurii Kolesnykov
2020-05-28sync form core/systemdYurii Kolesnykov
2020-04-21ports from core/systemdYurii Kolesnykov
2020-02-03244.r941.ge06d7d0fb0Yurii Kolesnykov
2019-12-06up srcinfoYurii Kolesnykov
2019-12-06sync with archYurii Kolesnykov
2019-10-15243.r289.g7d94934b9dYurii Kolesnykov
2019-09-22243.r129.g82d1264048Yurii Kolesnykov
2019-09-12243.r25.g7d79cc96eaYurii Kolesnykov
2019-07-31remove /usr/share/factory/etc/issueYurii Kolesnykov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/systemd-git.git/