summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-05-10fix dependenciesAnatoly Bashmakov
2021-05-10new upstream versionAnatoly Bashmakov
2021-04-20needs rebuild for ruby 3Anatoly Bashmakov
2021-01-22fix dependenciesAnatoly Bashmakov
2021-01-10new upstream releaseAnatoly Bashmakov
2020-08-15add ruby-rdoc to makedependsAnatoly Bashmakov
2020-06-02Fix dependencies.Anatoly Bashmakov
2020-05-26Initial commit.Anatoly Bashmakov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/ruby-prawn-svg.git/