summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-09-29Update srcinfoDylan Delgado
2021-09-29Update to version 4.5.2Dylan Delgado
2021-09-14Update to version 4.5.1Dylan Delgado
2021-06-29Update to version 4.5.0Dylan Delgado
2021-02-16Update to version 4.4.0Dylan Delgado
2020-12-06Update to v4.3.0Dylan Delgado
2020-07-02Update to v4.1.1charliehogger
2019-10-27upgpkg: python-tinydb 3.15.1-1Riccardo Berto
2019-10-13upgpkg: python-tinydb 3.15.0-1Riccardo Berto
2019-10-12upgpkg: python-tinydb 3.14.2-1Riccardo Berto
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-tinydb.git/