summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-05-16v1.0.0Anthony Ruhier
2019-07-28Version 0.15.0Anthony Ruhier
2017-04-07v0.10.0Anthony Ruhier
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-pytest-flask.git/