summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-12-02[python-pymavlink] updpkg 2.4.14acxz
2020-11-26updpkg 2.4.13acxz
2020-11-08updpkg 2.4.12acxz
2020-10-19updpkg 2.4.11acxz
2020-08-15updpkg 2.4.9acxz
2020-04-30updpkg python-pymavlinkacxz
2020-04-18create python-pymavlink packageacxz
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-pymavlink.git/