summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-02-10fix srcinfozhullyb
2021-02-10add LISCENCEzhullyb
2021-02-06Add md5sumszhullyb
2021-02-06First Versionzhullyb
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-bsdiff4.git/