summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
12 daysUpdate to v3.15.7Sandor Nagy
2020-08-15Update to v3.12.4Sandor Nagy
2019-12-07Update to v3.10.1Sandor Nagy
2019-10-28Update to v3.10.0Sandor Nagy
2019-03-31Update to v3.7.0Sandor Nagy
2018-12-16Update to v3.6.1Sandor Nagy
2018-09-07Update to v3.6.0Sandor Nagy
2018-04-20Update to v3.5.1Sandor Nagy
2017-10-27Update to v3.4.1Sandor Nagy
2017-07-13Update to v3.3.0Sandor Nagy
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/protobuf-java.git/