summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
3 daysUpdate to 22.0.0.2Lucas Werkmeister
2021-11-13Update to 21.3.0Lucas Werkmeister
2021-08-2921.3.0.20210827.1945ㄗㄠˋ ㄑㄧˊ
2021-08-29fixㄗㄠˋ ㄑㄧˊ
2021-08-2921.3.0-dev-20210827_1945ㄗㄠˋ ㄑㄧˊ
2021-07-31Install alpm hook recommending `gu rebuild libpolyglot`Lucas Werkmeister
2021-07-31Use Node.js launcher in test.shLucas Werkmeister
2021-07-20Update to 21.2.0Lucas Werkmeister
2021-04-22Fix optdepends nodejs JDK versionLucas Werkmeister
2021-04-20Recommend graal-nodejs-jdk11-bin packageLucas Werkmeister
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/jdk17-graalvm-bin.git/