summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-02-18add dos2unix as makedependsmschubert
2019-01-25adjust patchmschubert
2019-01-03fix build; version bump 2.7.9.r17mschubert
2017-11-09fix PKGBUILD w/ @dundeemschubert
2017-07-16Fixes after code reviewDaniel Milde
2017-07-14Build using msbuild, update submodulesDaniel Milde
2015-06-12Initial importmschubert
 
Clone
https://aur.archlinux.org/ironpython-git.git/