summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-03-25sync github.com/kovetskiy/pkgbuildsEgor Kovetskiy
2020-01-23sync github.com/kovetskiy/pkgbuildsEgor Kovetskiy
2020-01-21sync github.com/kovetskiy/pkgbuildsEgor Kovetskiy
2019-01-02sync github.com/kovetskiy/pkgbuildsEgor Kovetskiy
 
Clone
https://aur.archlinux.org/glod-git.git/