summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-06-09Bump .SRCINFOPeter Hofmann
2018-06-09Bump .SRCINFOPeter Hofmann
2018-06-09Upstream has movedPeter Hofmann
2017-09-16License changed to MITPeter Hofmann
2016-08-21Remove Vim from optdepends, update urlPeter Hofmann
2016-08-21Fix wrong source in .SRCINFOPeter Hofmann
2016-08-21Update for post-16.08 versionsPeter Hofmann
2015-06-14Bump pkgverPeter Hofmann
2013-11-15Bump $pkgver of git packagesPeter Hofmann
2013-11-15Add $provides and $conflicts to all git packagesPeter Hofmann
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/gitary-git.git/