summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2016-09-12updpkgAnatol Pomozov
2016-01-13updpkgAnatol Pomozov
2015-12-07updpkgAnatol Pomozov
2015-11-16updpkgAnatol Pomozov
2015-10-05updpkgAnatol Pomozov
2015-07-09updpkgAnatol Pomozov
2015-06-17Initial importAnatol Pomozov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/dtc-git.git/