summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-09-15fix pkgbuildDavid Yamnitsky
2020-09-131.4.0David Yamnitsky
2020-09-07simplify pkgbuildDavid Yamnitsky
2020-09-07v1.3.3David Yamnitsky
2020-08-14v1.3.0Yamboy1
2020-08-14v1.2.3Yamboy1
2020-08-01v1.2.2Yamboy1
2020-07-28v1.2.1Yamboy1
2020-07-14v1.2.0Yamboy1
2020-07-06v1.1.3Yamboy1
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/deno-bin.git/